O dużej wspólnocie mieszkaniowej mówimy wówczas, gdy obejmuje ona więcej niż siedem lokali. Powołanie zarządu jest wtedy obowiązkiem. Z kolei mała wspólnota mieszkaniowa to taka, w której liczba lokali nie przekracza siedmiu. Każdy z właścicieli ma w sprawach zarządzania nieruchomością wspólną decydujący głos, którego znaczenie jest bezwzględnie ważne w sprawach wymagających jednomyślności.

Mała wspólnota mieszkaniowa

W tej wspólnocie każdy z właścicieli w sprawach zarządzania nieruchomością wspólną ma decydujący głos, którego znaczenie jest bezwzględnie ważne w sprawach wymagających jednomyślności. Mała wspólnota mieszkaniowa jest wbrew pozorom niezwykle trudna w procesie zarządzania, Dlaczego? Bowiem w momencie, w którym chociażby jedna osoba w budynku będzie miała odmienne zdanie, podjęcie jakiejkolwiek decyzji będzie po prostu niemożliwe do wykonania. Dlatego właśnie w przypadku małych wspólnot najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie prac zarządczych profesjonalistom z biur nieruchomości mieszkaniowych, np. Status. Decyzja taka powinna jednak zostać podjęta jednogłośnie, przez wszystkich lokatorów budynku. Natomiast osoba, która nie wyrazi zgodny i ma odmienne zdanie niż pozostali w sprawie podjęcia jakiejś decyzji, może wystąpić do sądu z prośbą o wyznaczenie zarządcy sądowego.

Duża wspólnota mieszkaniowa

W tej wspólnocie każdy właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem, ale jest też zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, za każdym razem gdy jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Jednym z podstawowych obowiązków wspólnoty dużej jest wyłonienie zarządu. Wyłania się on spośród lokatorów, albo niezwiązanych w żaden sposób z nimi osób. W zarządzie może też znaleźć się dowolna ilość osób. Coraz częściej jednak wspólnoty przekazują zarząd osobie trzeciej, takiej jak firma Status.